ORDONANŢA Nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare

CAPITOLUL I

Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat

ART. 1

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

ART. 2

(1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.

(2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.

(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

ART. 3

(1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de la unu la 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(1^1) La cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului**) va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi avizat de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei Naţionale*).

————

*) În prezent, atribuţiile Ministerului Finanţelor şi Ministerului Educaţiei Naţionale sunt preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi, respectiv, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat.

ART. 4

(1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate de exerciţiu deplină;

b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

(3) Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice străine membre ale unor organisme de acreditare recunoscute pe plan internaţional se obţine prin susţinerea unui interviu potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(4) La cerere, persoanele care au calitatea de contabil autorizat şi care, ulterior dobândirii acestei calităţi, îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) au acces la profesia de expert contabil prin susţinerea unui examen de diferenţă la disciplinele: Contabilitate, Expertiza contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, Audit financiar şi Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor. Aceste examene se susţin în cadrul sesiunilor de examene organizate pentru admiterea la stagiu a experţilor contabili.

ART. 5

Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate de exerciţiu deplină;

b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat

SECŢIUNEA 1

Expertul contabil

ART. 6

Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice şi juridice, următoarele lucrări:

a) organizează, conduce, ţine, verifică şi supraveghează contabilitatea, întocmeşte şi semnează situaţiile financiare şi execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.

Prin ţinerea contabilităţii se înţelege înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilităţii şi a reglementărilor contabile aplicabile, precum şi refacerea sau revizuirea contabilităţii. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înţelege calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale;

b) acordă asistenţă de specialitate privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

c) efectuează analize şi evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu se concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de trezorerie şi ale stării financiare a entităţii, evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor şi a ajustărilor de valoare, precum şi alte evaluări executate de experţii contabili în activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea;

d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activităţi de evidenţă electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică, certificare de informaţii, date şi documente;

f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor şi de mandatar financiar;

g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor;

h) asigură managementul financiar-contabil şi al performanţei economice;

i) asigură controlul intern de gestiune şi managementul riscurilor persoanelor juridice;

j) acordă consultanţă în gestiune financiară şi în contabilitate, prestează servicii specifice contabilităţii manageriale şi raportării integrate;

k) efectuează pentru persoanele fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe privind activităţile prevăzute la prezentul articol.

ART. 7*)

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua şi alte activităţi în afara celor prevăzute la art. 6, care sunt specifice activităţilor de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare, numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.

*) A se vedea şi Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 115/2008 pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

Menţionăm că, ulterior publicării Hotărârii Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 115/2008, art. 7 a fost modificat prin art. 87 pct. 3 din Legea nr. 162/2017.

ART. 8

Experţii contabili pot să îşi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi de contabilitate şi/sau de expertiză contabilă, potrivit legii.

ART. 9

(1) Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil, iar activităţile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

b) majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale să fie deţinută de experţi contabili;

c) structura de administrare a societăţii, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili;

d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;

e) modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acţiunilor sau ale părţilor sociale deţinute de acţionari sau asociaţi.

(2) În vederea înregistrării societăţii la oficiul registrului comerţului, structura de administrare a societăţii solicită avizul de principiu al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi pentru orice modificare a condiţiilor de la alin. (1).

(4) Avizul de principiu prevăzut la alin. (2) şi (3) atestă faptul că asociaţii/administratorii şi personalul de conducere îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi conferă dreptul acestora de a constitui societatea, de a efectua modificări în actul constitutiv şi de a înregistra aceste operaţiuni la oficiul registrului comerţului.

(5) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei se dispune de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se comunică, în termen de 30 de zile, de către structura de administrare a societăţii la oficiul registrului comerţului pe raza căruia este înregistrată societatea membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

SECŢIUNEA a 2-a

Contabilul autorizat

ART. 10

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

b) pregăteşte lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare;

c) efectuează activităţi de evidenţă electronică a personalului şi de salarizare.

ART. 11

(1) Contabilii autorizaţi pot să îşi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi de contabilitate, înfiinţate potrivit legii.

(2) Prevederile art. 9 se aplică şi în cazul societăţilor de contabilitate, în mod corespunzător calităţii şi activităţii de contabil autorizat.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii comune privind experţii contabili şi contabilii autorizaţi

ART. 12

(1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituţiile la care sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă.

(2) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările prevăzute la art. 6 şi 10, în situaţia în care există elemente care atestă starea de incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către experţii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de cel puţin 5 ani, precum şi de către societăţile membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în care aceştia sunt acţionari/asociaţi şi administratori.

(4) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei individual se dispune de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se comunică, în termen de 30 de zile, de către expertul contabil/contabilul autorizat organului fiscal la care este înregistrat.

(5) Experţii contabili, pentru expertizele judiciare, pot conveni cu clienţii onorarii având în vedere tabloul onorariilor de referinţă adoptat de Conferinţa naţională.

ART. 13

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare.

ART. 14

Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.

ART. 15

Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 şi 125 din Codul de procedură penală*), în cauzele privind infracţiuni prevăzute în Codul penal**) sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.

*) Vechiul Cod de procedură penală a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

**) Vechiul Cod penal a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

SECŢIUNEA a 4-a

Răspunderile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi

ART. 16

(1) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

(2) Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condiţiile legii, în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile.

ART. 17

(1) Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

SECŢIUNEA 1

Organizarea şi atribuţiile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

ART. 18

(1) Se înfiinţează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este organizaţie profesională fără scop patrimonial.

(3) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este singura autoritate competentă care organizează şi monitorizează activitatea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi a societăţilor de contabilitate şi expertiză contabilă, respectiv a societăţilor de contabilitate.

ART. 19

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi constituie filiale, fără personalitate juridică, în reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.

ART. 20

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii:

a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;

b) organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;

c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor de contabilitate şi/sau de expertiză contabilă;

d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;

e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;

f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate;

g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. În raporturile cu organismele profesionale din străinătate, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este reprezentat de organele sale de conducere sau poate delega altor entităţi de profil, cu sau fără personalitate juridică, anumite competenţe în acest sens, prin hotărâre a Consiliului superior;

h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;

i) editează publicaţii de specialitate;

j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

SECŢIUNEA a 2-a

Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

ART. 21

(1) Activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 10 pot fi desfăşurate de persoane având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, denumit în continuare Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. În Tabloul Corpului sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, separat de contabilii autorizaţi, precum şi societăţile de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial.

(2) Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se face pe două secţiuni:

– secţiunea experţilor contabili;

– secţiunea contabililor autorizaţi.

(3) Evidenţa persoanelor care au promovat examenul de admitere şi se află în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(4) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive şi sunt înscrise în mod distinct în cadrul secţiunilor prevăzute la alin. (2).

(5) Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(6) Trecerea unei persoane de la statutul de membru activ la statutul de membru inactiv al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se poate face pe bază de cerere scrisă a persoanei respective, din care să rezulte situaţia de incompatibilitate prevăzută prin lege specială.

(7) Trecerea unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se face prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

(i) depunerea unei cereri scrise a persoanei respective la filiala la care este înregistrată;

(ii) depunerea cazierului judiciar;

(iii) efectuarea unui curs de 20 de ore, având ca tematică legislaţia specifică.

ART. 22

(1) Înscrierea în Tabloul Corpului a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se face, la cerere, de către filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacă cei în cauză fac dovadă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c), respectiv art. 5 lit. a) şi c).

(2) Contestaţia împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării şi se soluţionează, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, de conducerea secţiunii experţilor contabili sau contabililor autorizaţi. Hotărârile adoptate de conducerea secţiunii experţilor contabili sau contabililor autorizaţi privind respingerea cererii de înscriere pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării contestaţiei. Contestarea deciziilor Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România poate fi făcută la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti.

(3) După înscrierea în tablou, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun jurământ scris.

(4) Jurământul are următoarea formulare:

“Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil/contabil autorizat.”

ART. 23

(1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.

(2) De asemenea, sunt radiaţi din evidenţă experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c), ori au săvârşit abateri grave de altă natură, prevăzute în regulament, precum şi cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul şi la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.

ART. 24

Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, au obligaţia să comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor.

ART. 25

Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, în interesul profesiei membrilor săi.

ART. 26

(1) Persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după caz, sediul în România pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activităţi şi dacă au susţinut, potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, interviul vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor, precum şi a celei fiscale şi contabile.

(2) Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene pot dobândi calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în România, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, necesare dobândirii în România a calităţii de expert contabil sau contabil autorizat, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabloul Corpului, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedurile prevăzute la art. 3 alin. (1). În baza cererilor formulate de solicitant, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România recunoaşte documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine şi îl înscrie în Tabloul Corpului pe baza acestuia, însoţit de copii ale documentelor care atestă dobândirea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat ori a calităţilor echivalente în statul de origine, precum şi de documente care certifică îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 şi 5, emise de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine.

(4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, unde exercită în mod legal activităţile prevăzute la art. 6 şi 10, se pot înscrie în Tabloul Corpului, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile prezentei ordonanţe, fiindu-le recunoscut dreptul de exercitare a activităţii de expert contabil sau de contabil autorizat dobândit în statul de origine.

(5) Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat ori calităţi echivalente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi exercită profesia cu titlu permanent în unul din aceste state pot profesa în România şi în mod temporar sau ocazional, fiind exceptaţi de la procedura de înscriere în Tabloul Corpului.

(6) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, unde exercită în mod legal activităţile prevăzute la art. 6 şi 10, pot exercita aceste activităţi şi în mod temporar sau ocazional în România. În această situaţie, persoanele juridice sunt exceptate de la procedura de înscriere în Tabloul Corpului.

(7) În cazul în care, în vederea exercitării temporare ori ocazionale a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat, solicitantul prevăzut la alin. (6) se află la prima cerere în România ori dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente:

a) dovada cetăţeniei într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene;

b) atestatul de cunoaştere a limbii române;

c) dovada calificării profesionale;

d) dovada din care să rezulte domiciliul stabil într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării acesteia;

e) dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit.

(8) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza prin contactarea de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a autorităţilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne (IMI), în conformitate cu prevederile legale.

(9) Înscrierea experţilor contabili sau contabililor autorizaţi prevăzuţi la alin. (3), precum şi a persoanelor juridice prevăzute la alin. (4) în Tabloul Corpului, respectiv luarea în evidenţă de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi prevăzuţi la alin. (5) se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.

(10) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezenta ordonanţă pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile legale.

(11) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) – (10), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România elaborează norme, aprobate de Consiliul superior.

SECŢIUNEA a 3-a

Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

ART. 27

(1) Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior.

(2) La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei şi biroul permanent al acestuia.

ART. 28

(1) Situaţiile financiare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România sunt supuse auditului statutar, conform legii.

(2) Activitatea filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se controlează de către cenzori aleşi de adunările generale.

ART. 29

(1) Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Justiţiei.

(2) Orice modificare şi/sau completare a regulamentului se fac/face în conformitate cu prevederile alin. (1).

ART. 30

(1) Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se constituie din membrii Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, membrii consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ai comisiilor superioare de disciplină, ai comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală.

(1^1) *** Abrogat

(2) Conferinţa naţională este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) Prima conferinţă va fi formată din preşedinţii filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi delegaţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în condiţiile alin. (1).

(4) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţională. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.

ART. 31

Conferinţa naţională are următoarele atribuţii:

a) stabileşte direcţiile de bază pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;

b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, precum şi modificările şi completările propuse la acesta. Regulamentul de organizare şi funcţionare, astfel aprobat, se transmite spre avizare Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor Publice;

b^1) aprobă Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, cu respectarea prevederilor internaţionale în materie;

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, însoţite de raportul de audit;

d) aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor acestuia, precum şi pentru aparatul propriu al acestora;

e) alege şi revocă membrii Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

f) examinează activitatea desfăşurată de Consiliul superior şi de consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi dispune măsurile necesare;

g) *** Abrogată

h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului superior şi consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;

i) alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină;

i^1) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului superior, la propunerea Comisiei superioare de disciplină;

i^2) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor şi preşedintelui Comisiei superioare de disciplină, la propunerea Consiliului superior;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta ordonanţă.

ART. 32

(1) Consiliul superior reprezintă profesia în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său, conform statutului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, şi coordonează activitatea filialelor judeţene.

(2) Consiliul superior are următoarele atribuţii:

a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului superior;

b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, solicitând avizele Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor Publice;

c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;

e) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi de hotărârile Conferinţei naţionale.

(3) Biroul permanent al Consiliului superior numeşte şi revocă directorul general executiv, activitatea acestuia desfăşurându-se în baza unui contract de mandat; îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. e), inclusiv hotărârile Consiliului superior.

(4) Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(5) Preşedintele Consiliului superior este membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi are o bună reputaţie profesională şi morală. Acesta poate cumula această funcţie doar cu activităţi în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil.

(6) Preşedintele Consiliului superior este ales prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele Consiliului superior poate cumula cel mult două mandate consecutive. Preşedintele, după încetarea mandatului, cu respectarea prevederilor prezentului alineat, poate fi reales după cel puţin o perioadă egală cu cea a unui mandat, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.

(7) Membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egală cu cea a unui mandat, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.

(8) Prevederile alin. (5) – (7) referitoare la alegeri sunt aplicabile şi filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(9) Preşedintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

ART. 33

(1) Pe lângă Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România funcţionează Comisia superioară de disciplină, compusă din 5 membri titulari şi 5 supleanţi. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt aleşi de Conferinţa naţională pentru un mandat de 4 ani dintre experţii contabili înscrişi în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

(2) *** Abrogat

(3) Comisia superioară de disciplină aplică sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 17 şi soluţionează contestaţiile la hotărârile disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.

(4) *** Abrogat

(5) Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe:

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior, făcând, dacă este cazul, propunere de sancţionare Conferinţei naţionale, care hotărăşte;

b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor, ale preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum şi ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile prevăzute la art. 17 alin. (1);

c) soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor;

d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România care au săvârşit abateri grave, prevăzute de regulament.

(6) *** Abrogat

ART. 34

(1) Adunarea generală a filialelor este formată din membrii experţi contabili şi contabili autorizaţi, cu domiciliul stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz.

(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.

(3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.

ART. 35

Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii:

a) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia;

b) asigură buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe plan local;

c) alege şi revocă membrii consiliului filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cenzorii;

d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;

e) examinează activitatea desfăşurată de consiliul filialei şi de comisia de disciplină care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de regulament sau hotărâte de Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

ART. 36

(1) Pe lângă consiliul filialei funcţionează o comisie de disciplină, compusă din 5 membri titulari şi 5 supleanţi: preşedintele şi 4 membri aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experţi contabili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

(2) În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii.

(3) Comisia de disciplină a filialei aplică sancţiunile prevăzute la art. 17 lit. a), b) şi c).v ART. 37

(1) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;

b) taxa de înscriere în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

c) cotizaţiile membrilor, fixe şi variabile;

d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

e) donaţii, sponsorizări;

f) alte venituri din activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a filialelor sale, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Taxele de înscriere în evidenţă şi cotizaţiile membrilor se stabilesc anual de Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

CAPITOLUL IV

Supravegherea publică

ART. 38 *** Abrogat

ART. 39 *** Abrogat

ART. 40 *** Abrogat

ART. 41 *** Abrogat

ART. 42 *** Abrogat

ART. 43

(1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoane neautorizate constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

(2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat fără viza anuală se sancţionează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

ART. 44

(1) Hotărârile şi deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

(2) Nepublicarea hotărârilor şi deciziilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) face ca acestea să nu fie opozabile membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România sau altor persoane fizice şi juridice.

(3) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare se stabileşte care sunt hotărârile şi deciziile de interes general.

ART. 44^1

Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

ART. 44^2

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România elaborează propuneri de modificare şi completare a actelor normative care reglementează activitatea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi şi le înaintează Ministerului Finanţelor Publice, în vederea analizării şi promovării.

ART. 44^3

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot realiza, pe bază de protocol, schimbul de informaţii necesare în vederea aplicării Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prezentei ordonanţe.

ART. 44^4

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură gratuit schimbul de informaţii necesare în vederea aplicării prezentei ordonanţe.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 45

Persoanele care au calitatea de expert contabil în condiţiile Decretului nr. 79/1971*) privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică îşi păstrează această calitate dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c).

*) Decretul nr. 79/1971 a fost abrogat prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000.

ART. 46

Organizarea adunărilor generale de constituire a filialelor, precum şi a primei conferinţe naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se va asigura de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.

ART. 47

(1) Atribuţiile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti privind activitatea de expertiză judiciară contabilă şi tehnică, referitoare la evidenţa şi recomandarea experţilor, urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judeţene şi al municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor preda tribunalelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, evidenţele experţilor contabili şi experţilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum şi lucrările curente privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică judiciară, în vederea asigurării desfăşurării activităţii de expertiză judiciară conform reglementărilor legale.

(3) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), se suplimentează statele de funcţii ale tribunalelor cu câte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucureşti*) cu 3 asemenea posturi.

————

*) Conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, denumirea “Tribunalul Municipiului Bucureşti” a fost înlocuită cu denumirea “Tribunalul Bucureşti”.

ART. 48

(1) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor vira în contul filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România soldul privind cota de 10% reţinută din onorariile încasate pentru expertize contabile.

(2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnică se va vira în contul Ministerului Justiţiei – Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.

ART. 49

(1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971*) privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică se abrogă. Prevederile din Decretul nr. 79/1971*) care privesc expertiza tehnică rămân în vigoare.

*) Decretul nr. 79/1971 a fost abrogat prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000.