Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
 

IMAGINI de la Ziua Națională a Contabilului Român din data de 21.09.2016, click aici

 


 
 
 
Informare privind activitatea Consiliului Superior al CECCAR
 
Făcând o retrospectivă a ultimei perioade din acest an, remarcăm în activitatea Consiliului Superior al Corpului o serie de măsuri concentrate pe îmbunătățirea sistemului de guvernanță a CECCAR, menite să aibă ca rezultat asigurarea unor servicii de cea mai înaltă calitate destinate membrilor. Amintim aici, bineînțeles, așa cum s-a făcut cunoscut în ultima perioadă, interesul deosebit acordat reactualizării normelor profesionale, începând cu modificarea Standardului profesional nr. 35, pe baza propunerilor primite de la filiale și prin discuțiile purtate cu Ministerul Justiției fiind urmărită optimizarea acestuia. Un alt aspect pe care s-a pus accentul în ultima perioadă a fost revizuirea Regulamentului privind auditul de calitate și Regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR, regulamente care urmează să fie puse până la sfârșitul anului în dezbaterea membrilor CECCAR prin filialele Corpului. De asemenea, având în vedere importanța formării profesionale, activitatea Consiliului Superior s-a axat pe revizuirea Regulamentului privind efectuarea stagiului și a Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, în vederea armonizării acestora cu standardele de educație IFAC, urmărindu-se, totodată, acreditarea programului de stagiu de către ACCA și dezvoltarea unei platforme de gestiune a cursurilor și a școlarității.
De asemenea, s-au făcut demersuri pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat cu instituțiile de stat (Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, Camera Deputaților etc.).
În spiritul bunei colaborări cu autoritățile de reglementare, Consiliul Superior a avut în vedere și reactualizarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994, odată cu modificarea Legii privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, reactualizare prin care s-a extins domeniul de activități ce pot fi desfășurate de membrii CECCAR în conformitate cu paleta de servicii specifice profesiei, așa cum este definită de IFAC.
Nu este lipsită de importanță nici inițiativa Consiliului Superior de a implementa un sistem informațional de evidență, gestionare și urmărire a datelor online cu filialele Corpului, astfel încât să avem toate informațiile în timp real, crescând astfel calitatea actului managerial al conducerii CECCAR.
Totodată, în vederea stimulării dezvoltării profesiei de expert contabil și de contabil autorizat, precum și pentru întărirea disciplinei financiare în rândul membrilor, Consiliul Superior al Corpului a aprobat, începând cu anul 2016, unele facilități privind plata cotizațiilor profesionale acordate membrilor care respectă termenele legale în vigoare pentru obținerea vizei de exercitare a profesiei.
Tot în scopul eficientizării actului de guvernanță a CECCAR, Consiliul Superior a avut întâlniri de lucru cu președinții și directorii executivi ai filialelor, întâlniri în cadrul cărora au fost dezbătute problemele ridicate de membrii CECCAR și în care s-au propus măsuri de îmbunătățire a activității și de sprijin profesional al membrilor.
Acestea sunt doar câteva măsuri care au fost luate și au stat în atenția Consiliului Superior, măsuri care au la bază necesitatea simplificării și creșterii eficienței actului de guvernanță a CECCAR.
Toate aceste măsuri avute în vedere de organul superior de conducere al CECCAR izvorăsc din analiza aprofundată a celor mai importante aspecte care privesc interesele și obiectivele întregii comunități profesionale a contabililor români, în contextul național, regional, european și mondial actual.
 

 ANUNȚ

       Filiala C.E.C.C.A.R. Maramureș va sărbători a XII-a ediție a "Zilei Naționale a Contabilului Român" în data de 21.09.2016, orele 15.00 la Biblioteca Județeană "Petre Dulfu" din Baia Mare, str. Independenței nr. 4B.


 
 
 
 
Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, ediţia a IV-a, revizuită, editura CECCAR, Bucureşti, 2016la preţul de 75 lei.
 


 

“În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”

                

Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, ediţia a V-a, revizuită, editura CECCAR, Bucureşti, 2016, la preţul de 85 lei.


REVISTA on-line BUSINESS MAGAZINE

 
 
 
Link-ul pentru consultarea publicației este 
http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/
 
 

 
  

                              Facilităţi acordate membrilor începând cu anul 2016

 


 

 

"Ghid practic de aplicarea a Reglementărilor Contabile privind situaţiile financiare anuale şi individuale şi situaţiile financiare anuale

consolidate" -aprobate prin OMFP 1802/2014"- Editura CECCAR Bucureşti 2015 - preţ 80 lei.

             

  

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009